Privacyverklaring

Privacyverklaring Staphorsius V.O.F.

Staphorsius V.O.F. (“Staphorsius”) hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy en de veiligheid van de gegevens van u.
Verwerking van de geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde persoonsgegevens gebeurt door Staphorsius in overeenstemming met de eisen die de Wet persoonsgegevens (WBP) dan wel haar opvolger per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is. In deze privacyverklaring leest u wat Staphorsius met uw persoonsgegevens doet en hoe Staphorsius uw privacy beschermt.

Welke gegevens verwerkt Staphorsius van u?

De gegevens die Staphorsius registreert zijn de persoonsgegevens die Staphorsius nodig heeft om zorg te dragen voor het leveren van haar diensten, waaronder het verzenden van uitnodigingen, catalogi en overig documentatiemateriaal en het factureren van geleverde diensten. Staphorsius registreert onder andere de volgende gegevens van u.
– Personalia, zoals naam.
– Contactgegevens, zoals adres(sen), emailadres(sen) en telefoonnummer(s) etc.
Deze gegevens ontvangt Staphorsius van u. Staphorsius verwerkt gegevens die u Staphorsius geeft als u contact met Staphorsius heeft zoals telefonisch, via email of het bezoeken van de Galerie.

Waarom verwerkt Staphorsius u gegevens?

In het kader van de verrichte dienstverlening door Staphorsius vindt uitwisseling van informatie plaats tussen Staphorsius en haar relatie. Staphorsius gebruikt de ontvangen gegevens voor de facturatie van de door Staphorsius geleverde diensten en het verzenden van uitnodigingen, catalogi en overig documentatiemateriaal.

Staphorsius registreert enkel de gegevens die nodig zijn voor een adequate dienstverlening. Staphorsius bewaart de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Uw gegevens worden op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Indien Staphorsius de gegevens niet meer nodig heeft dan verwijdert Staphorsius de gegevens.

Vertrouwelijkheid en beveiliging
Staphorsius hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van haar relaties. Daarom zijn de systemen en het programma beveiligd op de wijze die de wet – en regelgeving vereist. Onbevoegde partijen – binnen en buiten Staphorsius – wordt geen toegang verleend tot deze persoonsgegevens. De gegevens wordt door Staphorsius op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of andere onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Daartoe verloopt het communicatie- en transactieproces op onze website, daar waar nodig, via een beveiligde omgeving.

Aan wie worden de gegevens verstrekt?
Wanneer u Staphorsius om inzage in uw persoonsgegevens verzoekt, worden deze pas aan u verstrekt via telefoon, e-mail of brief als Staphorsius voldoende zekerheid heeft over u identiteit. Dit doet Staphorsius om uw privacy optimaal te beschermen. Staphorsius verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van is toegestaan, verplicht en noodzakelijk. Ook dan worden uw gegevens gebruikt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Wat zijn uw rechten?
U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien die Staphorsius heeft geregistreerd. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u schriftelijk verzoeken tot correctie van de gegevens. U kunt Staphorsius ook vragen om uw gegevens te verwijderen als u daar een belangrijke persoonlijke reden voor heeft. Staphorsius zal binnen een periode van twee weken voldoen aan uw verzoek. U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens voor bepaalde situaties niet meer te gebruiken. Bij correctie of verwijdering van gegevens geldt ook dat Staphorsius voldoende zekerheid over uw identiteit moet hebben. Voor correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u een verzoek met uw reden richten aan het adres zoals vermeld onder ’vragen’ (zie hierna).

Vragen
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of (een bezwaar heeft) over de verwerking van gegevens kunt u zich schriftelijk wenden tot:

R. Staphorsius h/o Kunsthandel -Inlijstcentrale Staphorsius v.o.f.
J.J. Allanstraat 287B
1551RG Westzaan
Tel: 075-6143000
Email: info@staphorsius.nl

Klacht
Indien u het niet eens bent met de wijze waarop Staphorsius haar verplichtingen uit de privacywetgeving uitvoert, kunt u een klacht indienen bij:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Comments are closed.